Парите на бъдещетоТрудно е да се изгради една цялостна представа за парите и тяхното развитие в обозримо бъдеще. Въпреки това обобща­ващият поглед върху появата и развитието на парите до наши дни позволява да се предвидят някои от основните им параметри и измерения в бъдеще.

Очевидно е, че в бъдеще ще се очертава тенденция към фор­мирането на единни световни пари. Тя се налага от всеоб­щата глобализация на икономическите и социалните процеси. Единният глобали­зиран свят непременно ще наложи създаването на единна световна валута. Тази валута няма да бъде функцио­налната валута на една страна, колкото голяма и могъща да е тя. Няма да бъде и никоя от регионалните валути като еврото или някоя друга такава, тъй като регионалното обособяване е само стъпка към всеобщата глобализация. Това няма да бъде златото, макар че ще има периоди, когато неговата роля ще нараства поради възникващите все още конфликти и противоборства между отделни държави, религии, политически блокове и т.н. Златото вече не може да изпълнява ролята на световни пари поради причините, които посочихме по-горе, макар че има и други такива.

Очевидно по своята икономическа природа, бъдещите световни пари ще бъдат кредитни пари. Това ще бъдат световни (кредитни по своята природа) парични знаци, които ще се емитират от една създадена с международен консенсус световна емисионна банка, която ще ги емитира и използва, спазвайки стриктно правилата на класическата банкнотна емисия и съобразявайки се с нуждите на световния стопански оборот от платежни средства. Тя няма да се съобразява с нуждите и интересите на една или друга страните за сметка на останалите, а ще се съобразява и ще защитава интересите на всички страни и региони на планетата.

От техническа и технологична гледни точки бъдещите световни пари ще бъдат преди всичко електронни кредитни пари, защото електронните трансфери ще бъдат доминиращи. Това не пречи една малка част от емитираните световни пари да приемат налична парична форма, ако се прецени, че това е уместно.

Тук е мястото да отбележим, че електронните пари могат да бъдат или световни, или никакви. Съществуващите днес тук или там опити за употреба на електронни трансфери са само експериментиране с електронни пари или трансфери, но не и същинска употреба на такива.

Всяка страна или общност от страни и тяхната централна банка ще получава емитираната световна валута на базата на произведените от нея и предоставени в световния търговски оборот стоки и услуги, оценени в световна валута. На базата на тези единни световни пари останалите банки ще могат (както и сега го правят) да мултиплицират паричната маса от световни пари в световния оборот чрез своите депозитни и кредитни инструменти при стриктно спазване на определени правила, които могат да се определят като Световен валутно-финансов съвет или борд.

Що се отнася до названието на световната парична еди­ница – този въпрос ще се реши на Международния учредителен форум на Единната световна банка. Дали ще се наричат банкор, както предлага най-великият икономист на ХХ век, мунди (от свят) или по някакъв друг начин, ще решат бъдещите поколения. Едва тогава хората ще могат да се преборят с тоталната спекула и да подчинят и поставят в служба на своите глобални интереси едно от най-великите си творения парите.