Задължителен независим финансов одит представлява проверка на финансовите отчети на предприятието, която гарантира с висока степен на сигурност, че в тях не се съдържат съществени неточности, отклонения и несъответствия.

Ролята на финансовия одит е да даде независима и честна професионална оценка за верността на финансовите отчети на предприятията, за да защити интересите на техните собственици, кредитори и контрагенти. За да изпълним отговорно тази своя роля, ние провеждаме широкообхватни одиторски процедури, изпълнявайки одиторските стандарти
Финансовите отчети на вашето предприятие подлежат на задължителен независим финансов одит от регистриран одитор, ако (съгласно Закона за счетоводството):
  • Предприятието ви е АД / ЕАД или КДА.
  • Извършвате някоя от следните дейности: предприятие, което е емитент по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа; кредитна институция, застрахователно и инвестиционно предприятие, дружество за допълнително социално осигуряване и управляван от него фонд.
  • Надвишавате минималните показатели по определени критерии, като балансова стойност на активите; нетни приходи от продажби и средна численост на персонала.
Финансов одит

Изпратете запитване за оферта

Свържете се с нас и отправете запитване за оферта през нашата онлайн форма.
ОНЛАЙН ФОРМА