• Формиране и поддържане на оптимална , фирмена и капиталова структура;
  • Адекватно оптимизиране и преструктуиране на капиталовата структура с цел максимизиране стойността на компанията;
  • Оценяване на ефективността на инвестиционни проекти, формиране на портфейл от проекти и упрвление на проектният риск;
  • Повишаване стойността и конкурентноспособноста на фирмите, чрез ефективно управление на човешките ресурси;
  • Финансово прогнозиране, бюджетиране и бюджетен контрол на ниво фирма;
  • Ценови мениджмънт на фирмата;
  • Хеджиране на валутният риск и планиране на валутен курс;
  • Управление на дълга;
  • Други специфични насоки от Вас.
Финансов мениджмънт

Изпратете запитване за оферта

Свържете се с нас и отправете запитване за оферта през нашата онлайн форма.
ОНЛАЙН ФОРМА