Проф. д-р Делчо Порязов за "Актуални проблеми на парично-кредитната теория и политика" - част 11. Темата и нейната актуалност.

Пазарната икономика днес е всеобща и единствена форма на общественото производство. Тя се базира на четири елемента: частната собственост върху средствата на труда; производство на необходимите за жизнения процес материални блага във вид на стоки; тяхното обръщение, посредством парите, и трудът на непосредствените производители, превърнат също в стока. Вторият и третият елемент – стоковото и паричното обръщение и по-конкретно произвежданата парична и кредитна политика изпълват съдържанието на разглежданото съчинение.

При стоковата организация на общественото производство или пазарното стопанство, както сега го наричаме, парите са двигателят на цялата икономика от началото на производството, през разпределението и размяната, до крайния продукт потреблението. Във веригата на целия възпроизводствен процес възникват много, при това сложни, проблеми, от чието разрешение зависи нормалното функциониране на цялата икономика. Тъкмо актуалните проблеми на парично-кредитната теория и политика е темата на разглеждания научноизследователски труд. Още на неговата първа страница доц. д-р Емил Михайлов ни обещава, че „няма да се плъзга по повърхността на икономическите процеси” и „ще насочи вниманието на водещи икономисти, политици и администратори към забравените закони и закономерности на пазарната икономика” (стр. 198) и че ще покаже как с „парите може да се управлява ефективно икономиката и обществото”.

Уверявам бъдещите читатели, че той го прави успешно.

Темата безспорно е интересна. Впрочем всеки ред за парите се чете увлекателно. Но нейната актуалност в съвременния свят я прави още по-значима. През последните години на фона на световната криза от 2007/2010 г. едва ли има друго икономическо писание по-навременно и по-належащо от това за парите и кредита. Съществува почти единодушие, че в основата на тази криза стои погрешната парично-кредитна политика, провеждана от държавните институции. Новостите и в теорията, и в практическите действия на правителствените органи се следят с голямо внимание не само от специалистите, но и от обикновените граждани. В изследването на доц. Е. Михайлов те не са малко. Читателят ще ги намери и ще ги прочете с лекота на хубав публицистичен език. Препоръчвам в заглавната страница да не се посочва, че съчинението е предназначено „за премиери и топ банкери”, защото и без това, те „всичко знаят” и няма да намерят време, за да го прочетат.